Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wydziału Farmaceutycznego  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – www.csm.cm.umk.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek Centrum Symulacji Medycznych

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 60 00
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik – tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Żejmo-Zamroczyńska – tel. 52 585 33 17
 • Ilość kondygnacji – 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne z poziomu „0”,
 • wejście od strony parkingu z poziomu „0”.

Wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się dwiema klatkami schodowymi:

 • główna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze,
 • boczna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze.

W budynku winda – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra.

W budynku platforma schodowa ułatwiająca dostęp do pomieszczeń znajdujących się na poziomie -1.

Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.

Brak planów dotykowych i infokiosku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020